MOBLANG NEDIR?

 

MobLang’a Ho?geldiniz!

Baska bir dili kolay ve eglenceli sekilde ogrenmek istiyor musunuz?

Lisan dersleri almak için fazla mesgül musunuz? Veya e?er geleneksel lisan kursuna gitmek istemezsen?, sizin için MobLang mükemmel bir araçt?r! Cep telefonu ile e?lendirerek yeni bir dilin temel seviyesini ö?rensene/ö?renin. Her gün birkaç dakika içinde MobLang size ö?renmek istedi?iniz yabanc? dilin en çok kullan?lan cümlelerini ö?retiyor. Özel al??t?rmalar size yeni kelimelerin nas?l telafuz edilece?ini ö?retirken ö?rendi?iniz yeni kelime ve cümleleri kullanma f?rsat? da veriyor. MobLang’? cep telefonunuza kurmak çok kolay, merak etmeyin.

MobLang nedir?

· MobLang Avrupa Birli?i taraf?ndan finanse edilmi? bir projedir.

· cep telefonunuz arac?l??? ile yeni bir dil ö?renmenize yard?mc? olur.

· farkl? kültürler hakk?ndaki bilgilerini derinle?tirmenize f?rsat verir

Yabanc? dili neden cep telefonu ile ö?renmeli? Çünkü…

  • ….cep telefonunuz her zaman yan?n?zda: Çal??mak istedi?iniz her yerde çali?abilirsiniz (koltukta, otobüste, ö?le yeme?i aras?nda, doktorunuz ile görü?meyi beklerken, tatilde)
  • Ne zaman isterseniz çali?abilirsiniz: yeni cümleleri tekrarlamak için sadece 5 dakikan?z m? var? Tekrarlasana! Cep telefonun aç?k, hiç bir?ey yüklemene gerek yok.
  • …kendi cep telefonunuzu en iyi siz bilirsiniz: yeni bir yaz?l?m kullanmay? ö?renmeye hiç gerek yok; sadece kendi cep telefonuzu kullan?n
  • … teknoloji sayesinde kitaptan çok daha pratik: ihtiyac?n?z olan ?eyi bulmak için sayfalar? kar??t?rman?za gerek yok
  • … cebinizde ta??yabilirsiniz ve kitaptan çok daha hafiftir
  • … cep telefonunuz çok kullan??l?d?r: çal??maya ara m? vermek istiyorsun? Hiç problem de?il! Cep telefonunuz nerde kald???n?z? hat?rl?yor ve bu sayede istedi?iniz zaman, kald???n?z yerden yeniden ba?layabilirsiniz